شهردار اصفهان: این پروژه نظم بیشتر شهر و خدمت رسانی بهتر را به دنبال دارد

شهردار اصفهان: این پروژه نظم بیشتر شهر و خدمت رسانی بهتر را به دنبال دارد

سامانه توسعه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی(AVL) و ارتقاء سیستم پرداخت الکترونیکی(AFC) دو سامانه ای بود که با هزینه ای بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان در ادامه برنامه های هر یکشنبه، یک افتتاح شهرداری اصفهان در مسیر تحقق تبدیل اصفهان به شهر هوشمند بهره برداری شد.  به گزارش دنیای اسرار، این سامانه ها با هزینه ای بالغ