دسته بندی:

شهردار اصفهان: این پروژه نظم بیشتر شهر و خدمت رسانی بهتر را به دنبال دارد

سامانه توسعه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی(AVL) و ارتقاء سیستم پرداخت الکترونیکی(AFC) دو سامانه ای بود که با هزینه ای بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان در ادامه برنامه های هر یکشنبه، یک ادامه خبر

منتشر شده در