دسته بندی:

در سال جاری با اجرای دو خط انتقال مشکل تامین آب شهرستان برخواربرطرف شد

پایگاه خبری دنیای اسرار: در سال جاری با اجرای دو خط انتقال مشکل تامین آب شهرستان برخواربرطرف شد در نیمه اول سال جاری با اجرای دو خط انتقال تامین پایدار ادامه خبر

منتشر شده در