اکثر دشت های اصفهان در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است

اکثر دشت های اصفهان در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد: اکثر دشت های اصفهان در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: اکثر دشت های اصفهان امروزه در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است. دنیای اسرار:حسن ساسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار