دسته بندی:

اداره‌ای که ۷۸۰ روز است بدون مدیر اداره می‌شود

رکوردزنی تازه برای ثبت در گینس اداره‌ای که ۷۸۰ روز است بدون مدیر اداره می‌شود اداره‌ای که ۷۸۰ روز است بدون مدیر اداره می‌شود اداره راه و شهرسازی شهرستان بروجرد ادامه خبر

منتشر شده در