دسته بندی:

همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه اصفهان همزمان با سراسر کشور ، در فضایی پر شور پنج شنبه ۲۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزارشد.

پایگاه خبری دنیای اسرار همایش  پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات  منطقه اصفهان همزمان با  سراسر کشور ، در فضایی پر شور  پنج شنبه ۲۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزارشد. به گزارش روابط ادامه خبر

منتشر شده در