چالش مدیریت   ، خزان اندیشه ها

چالش مدیریت ، خزان اندیشه ها

روابط عمومی چالش مدیریت   ، خزان اندیشه ها دنیای اسرار:چشم اندازهای ما نسبت به عوامل پیرامون،در واقع دریچه ایست که ما با دیگران ارتباط برقرار می کنیم.به طور مثال زمانی که از یک بلندای زمینی به طبیعت نگاه می کنیم،زیبایی هایی را نظاره خواهیم کرد که در پایین دیده نمی شود.یا زمانی که در فضا