دسته بندی:

مدیر اشتغال و کارآفرینی استان اصفهان از لغو مجوز ۴ کاریابی در اصفهان خبر داد

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیر اشتغال و کارآفرینی استان اصفهان از لغو مجوز ۴ کاریابی در اصفهان خبر داد   سید کمال الدین میرهادی از لغو مجوز ۴ کاریابی در ادامه خبر

منتشر شده در