دسته بندی:

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان: تراز حفاری دو ایستگاه «زینبیه» و «عاشق اصفهانی» به عمق نهایی خاکبرداری رسید

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان:تراز حفاری دو ایستگاه «زینبیه» و «عاشق اصفهانی» به عمق نهایی خاکبرداری رسید مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان گفت: تراز حفاری قسمت شمالی دو ایستگاه زینبیه و عاشق ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

با اطمینان ریل ذوب آهن را در قطار شهری استفاده خواهیم کرد

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون اجرایی سازمان قطار شهری اصفهان و حومه : با اطمینان ریل ذوب آهن را در قطار شهری استفاده خواهیم کرد معاون اجرایی سازمان قطار شهری ادامه خبر

منتشر شده در