لزوم ارتقا مهارت رانندگی در برف و باران/ نهادینه کردن فرهنگ استفاده از زنجیرچرخ در برف

لزوم ارتقا مهارت رانندگی در برف و باران/ نهادینه کردن فرهنگ استفاده از زنجیرچرخ در برف

معاونراهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان مطرح کرد: لزوم ارتقامهارت رانندگی در برف و باران/ نهادینه کردن فرهنگ استفاده از زنجیرچرخ در برف معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان بر لزوم ارتقا مهارت رانندگی دربرف و باران تاکید کرد. دنیای اسراربه نقل