افزایش ۸ درصدی تولید ذوب آهن در هشت ماهه اول سال جاری

افزایش ۸ درصدی تولید ذوب آهن در هشت ماهه اول سال جاری

 مهندس یزدی زاده د در نمایشگاه متافو :افزایش ۸ درصدی تولید ذوب آهن در هشت ماهه اول سال جاری به گزارش دنیای اسرار:مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان درشانزدهمین نمایشگاه متافو به خبرنگار ما گفت : عملکرد تولیدی ذوب آهن اصفهان در هشت ماهه اول سال جاری ،رشد هشت درصدی در بخش های