نخستین رقابت بهترین سخنگوی زبان انگلیسی اصفهان ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد

نخستین رقابت بهترین سخنگوی زبان انگلیسی اصفهان ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد

پایگاه خبری دنیای اسرار نخستین رقابت بهترین سخنگوی زبان انگلیسی اصفهان ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد به گزارش دنیای اسراربه نقل ازریاح: محسن ملاحسینی مدیر دبیرخانه مرکزی نخستین رقابت بهترین سخنگوی زبان انگلیسی اصفهان ۲۰۱۸ در نشست خبری نخستین رقابت بهترین سخنگوی زبان انگلیسی اصفهان ۲۰۱۸ اظهار داشت: فرهنگ و هنر ایرانی از جایگاه جهانی برخوردار

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان