دسته بندی:

احداث سومین میدان شهری محرومیت را در منطقه ۱۴ کم رنگ می کند

پایگاه خبری دنیای اسرار اتفاق های ویژه عمرانی در منطقه ۱۴ احداث سومین میدان شهری محرومیت را در منطقه ۱۴ کم رنگ می کند مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان از ادامه خبر

منتشر شده در