دسته بندی:

در تابستان به رغم حفر ۳ حلقه چاه جدید با کمبود ۲۰ الی ۲۵ لیتر آب در ثانیه مواجه هستیم

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیرآبفا کوهپایه اعلام کرد: در تابستان به رغم حفر ۳ حلقه چاه جدید  با کمبود ۲۰ الی ۲۵ لیتر آب در ثانیه مواجه هستیم در برنامه ادامه خبر

منتشر شده در