نیاز سازمان آتش نشانی به ۹۰ میلیارد تومان بودجه در بخش تجهیزات

نیاز سازمان آتش نشانی به ۹۰ میلیارد تومان بودجه در بخش تجهیزات

پایگاه خبری دنیای اسرار   تجهیزات سازنیاز مان آتش نشانی بسیار ضعیف است نیاز سازمان آتش نشانی به ۹۰ میلیارد تومان بودجه در بخش تجهیزات معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: سازمان آتش نشانی دارای سه ضلع نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت است. این سازمان مغز متفکر تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و مرکز

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان