دسته بندی:

اولین کارگاه آموزشی تطهیر کنندگان استان اصفهان برگزار می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار   اولین کارگاه آموزشی تطهیر کنندگان استان اصفهان برگزار می شود اولین کارگاه آموزشی تطهیرکنندگان (غسالان) استان اصفهان با هدف بهبود شرایط کاری این قشر و ادامه خبر

منتشر شده در