دسته بندی:

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد به گزارش پایگا ه خبری دنیای اسرار:تن اصفهان خسته است از آزمون های بسیار، از آمدن ها و رفتن ها، حتی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

معاون استاندار اصفهان: امید را باید در دل مردم زنده کنیم

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون استاندار اصفهان: امید را باید در دل مردم زنده کنیم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان افزود: با حول و قوه الهی و با ادامه خبر

منتشر شده در