دسته بندی:

بزرگداشت صائب تبریزی، شاعر نامدار عصر صفوی برگزار می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار   بزرگداشت صائب تبریزی، شاعر نامدار عصر صفوی برگزار می شود مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان از برگزاری ششمین مراسم بزرگداشت صائب تبریزی شاعر پرآوازه، روز ادامه خبر

منتشر شده در