برای اولین بار در کشور برگزاری دوره آموزش بازسازی شبکه های فاضلاب با تکنیک CIPP – UV””

برای اولین بار در کشور برگزاری دوره آموزش بازسازی شبکه های فاضلاب با تکنیک CIPP – UV””

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خبر داد:  برای اولین بار در کشور برگزاریدوره آموزش بازسازی شبکه های فاضلاب با تکنیک CIPP –UV””  اصفهان، میزبان مدیران بهره برداری فاضلاب کشور پیرامون آموزش بازسازی شبکه های فاضلاب با تکنیک   CIPP – UV”” بوده است. نخستین دوره آموزشی روش های نوسازی و بازسازی شبکه های