تاجایی که توان داریم تلا ش میکنیم  دربخش خصوصی تنیس رادر سطح استان گسترش دهیم

تاجایی که توان داریم تلا ش میکنیم دربخش خصوصی تنیس رادر سطح استان گسترش دهیم

پایگاه خبری دنیای اسرار رییس هیئت تنیس اصفهان: تاجایی که توان داریم تلا ش میکنیم دربخش خصوصی تنیس رادر سطح استان گسترش دهیم رییس هیئت تنیس اصفهان گفت: تا آن جایی که در توان داریم تلاش می کنیم با ایجاد فضای مناسب جهت جذب منابع انسانی و بخش خصوصی تنیس را در سطح استان گسترش

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان