دسته بندی:

۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری” وضعیت قرمز آب” را گوشزد می کند

پایگاه خبری دنیای اسرار   ۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری” وضعیت قرمز آب” را گوشزد می کند ۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری در مناطق ۱۵ گانه اصفهان، به موضوع آب اختصاص یافته ادامه خبر

منتشر شده در