۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری” وضعیت قرمز آب” را گوشزد می کند

۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری” وضعیت قرمز آب” را گوشزد می کند

پایگاه خبری دنیای اسرار   ۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری” وضعیت قرمز آب” را گوشزد می کند ۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهری در مناطق ۱۵ گانه اصفهان، به موضوع آب اختصاص یافته و بحران کم آبی را به شهروندان گوشزد می کند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی