صرفه جویی ۱۴۰۰ میلیارد ریالی در شرکت انتقال گاز ایران

پایگاه خبری دنیای اسرار -تبریز: صرفه جویی ۱۴۰۰ میلیارد ریالی در شرکت انتقال گاز ایران مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: از سال گذشته تاکنون با به کارگیری روش ادامه خبر

منتشر شده در