برگزاری مسابقات بلوک ۷  مهارتهای فنی وتخصصی بهره برداری شرکتهای اب و فاضلاب کشور دراصفهان

برگزاری مسابقات بلوک ۷ مهارتهای فنی وتخصصی بهره برداری شرکتهای اب و فاضلاب کشور دراصفهان

برگزاری مسابقات بلوک ۷  مهارتهای فنی وتخصصی بهره برداری شرکتهای اب و فاضلاب کشور دراصفهان به گزارش دنیای اسرار:با حضور  مدیر کل دفتر آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب  کشور مسابقات بلوک ۷ مهارتهای فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب کشور در اصفهان برگزار شد. مدیر کل مدیر دفتر اب شرکت مهندسی