خسوف و اَبَرماه امشب مهمان آسمان ایران می شوند

خسوف و اَبَرماه امشب مهمان آسمان ایران می شوند

از آسمان خبرهای خوبی در راه است؛ خسوف و اَبَرماه امشب مهمان آسمان ایران می شوند  امشب آسمان ایران مهمان دو پدیده زیبای خسوف و اولین اَبَرماه بهمن خواهد بود که قسمتی از این پدیده نیز در اصفهان قابل مشاهده است. دنیای اسرار:بهمن ماه امسال شاهد رخ دادن پدیده های بسیاری زیبای ماه گرفتگی و

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان