ارائه بیش از ۲ میلیون نفر –ساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی

ارائه بیش از ۲ میلیون نفر –ساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی

پایگاه خبری دنیای اسرار در ۳ ماهه اول سال جاری صورت پذیرفت: ارائه بیش از ۲ میلیون نفر –ساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از ارائه ۲ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۰۶۱ نفر -ساعت آموزش های مهارتی در سه ماهه اول سال جاری

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان