اولتیماتومی که “جاده مرگ” را زنده کرد

اولتیماتومی که “جاده مرگ” را زنده کرد

پایگاه خبری دنیای اسرار: اولتیماتومی که “جاده مرگ” را زنده کرد با دستور موکد شهردار اصفهان و پس از مهلت ۱۰ روزه ای که دکتر نوروزی در آخرین بازدید از منطقه ۱۴ به مدیر این منطقه از شهرداری داد، معضل چندین و چند ساله جاده جوان از منطقه جلوان برطرف و مطالبه چند ساله شهروندان

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان