دسته بندی:

برگزاری دومین محفل بزرگ انس با قرآن کریم ذوب آهن اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار برگزاری دومین محفل بزرگ انس با قرآن کریم  ذوب آهن اصفهان دومین محفل بزرگ انس با قرآن کریم سه شنبه ۲۲ خرداد ماه مصادف با روز ۲۷ ادامه خبر

منتشر شده در