دسته بندی:

تامین ۱۰ درصدی آب شرب استان اصفهان از طریق چاههای جدیدالحفر

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون مهندسی وتوسعه شرکت آب و فاضلااب استان اصفهان: تامین ۱۰ درصدی آب شرب استان اصفهان از طریق چاههای جدیدالحفر معاون مهندسی وتوسعه شرکت آب و ادامه خبر

منتشر شده در