گام های محکم برای ارتقا فرهنگ ترافیک در استان اصفهان

گام های محکم برای ارتقا فرهنگ ترافیک در استان اصفهان

گام های محکم برای ارتقا فرهنگ ترافیک در استان اصفهان دنیای اسرار:مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به موفقیت برنامه های فرهنگی برای ارتقا فرهنگ ایمنی مردم گفت: باید برای توسعه و ارتقا فرهنگ ایمنی مردم در سطح استان اصفهان تلاش کرد. مهدی خضری با اشاره به اینکه امروز با

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان