عکاسی پنج بعدی با دوربین جدید

عکاسی پنج بعدی با دوربین جدید

پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از ایرنا:این دوربین قادر است اطلاعات مربوط به طول موج های مختلف نور را به همراه مختصات فضایی به عنوان تابعی از زمان گردآوری کند. این سیستم از دو دوربین فراطیفی بهره می برد که در طیف های مرئی نزدیک به مادون قرمز عمل می کنند. بدین ترتیب از

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان