دانش آموزان پای درس شهردار اصفهان در ایستگاه مترو/مترو؛ شهری در زیر شهر، برای حمل و نقل ایمن و بهبود ترافیک شهری

دانش آموزان پای درس شهردار اصفهان در ایستگاه مترو/مترو؛ شهری در زیر شهر، برای حمل و نقل ایمن و بهبود ترافیک شهری

پایگاه خبری دنیای اسرار   درس امروز؛ من با مترو به مدرسه می‌روم دانش آموزان پای درس شهردار اصفهان در ایستگاه مترو دانش آموزان اصفهانی در قالب برنامه زنگ شهر، پای درس شهردار اصفهان نشستند. به گزارش پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان، صبح امروز ویژه برنامه زنگ شهر برای دانش آموزان اصفهانی در ایستگاه میدان

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان