وزارت علوم در مقابله با تقلب در آثار علمی مانند پایان نامه فروشی،بسیار جدی است

وزارت علوم در مقابله با تقلب در آثار علمی مانند پایان نامه فروشی،بسیار جدی است

پایگاه خبری دنیای اسرار: قائم مقام وزیر علوم : وزارت علوم در مقابله با تقلب در آثار علمی مانند پایان نامه فروشی،بسیار جدی است قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تاکید بر جدیت این وزارتخانه در مقابله با تقلب در آثار علمی مانند پایان نامه فروشی و مدرک فروشی جدی است و

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان