کاهش ۶۵ درصدی زمان خاموشی سال جاری نسبت به سال

کاهش ۶۵ درصدی زمان خاموشی سال جاری نسبت به سال

پایگاه خبری دنیای اسرار کاهش ۶۵ درصدی زمان خاموشی سال جاری نسبت به سال ۹۵ مهندس محمد رضا آریان پور مدیر امور برق غرب شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به شاخص ها و اهداف استراتژیک تعریف شده در شرکت گفت :کاهش خاموشی ها و انرژی توزیع نشده (SAIDI میزان خاموشی هر مشترک در سال

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان