دسته بندی:

عزم جدی ذوب آهن اصفهان برای ارتقاء صادرات در سال جاری

در همایش راهبردی شرکت عنوان شد : عزم جدی ذوب آهن اصفهان برای ارتقاء صادرات درسال جاری دنیای اسرار:مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت گفت : ذوب آهن اصفهان از ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

خاکریز دشمن ؛ کاهش تولید ، افزایش هزینه و بی تفاوتی کارکنان است

پایگاه خبری دنیای اسرار هشدار مهندس یزدی زاده دردیدار با بسیجیان شرکت : خاکریز دشمن ؛ کاهش تولید ، افزایش هزینه و بی تفاوتی کارکنان است مهندس منصور یزدی زاده ادامه خبر

منتشر شده در