دسته بندی:

افزایش ۶ برابری در آمد گمرکات استان اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:افزایش ۶ برابری در آمد گمرکات استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت : در فروردین۱۴۰۰ درآمد ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

درآمد گمرکات استان اصفهان ۲۲ درصد افزایش یافت

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد : در سال ۱۳۹۹ درآمد گمرکات استان اصفهان ۲۲ درصد افزایش یافتبه گزارش دنیای اسرار:دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

نشست مدیرکل گمرکات استان اصفهان با هیات رئیسه خانه صنعت و معدن اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:سهل آبادی : راه اندازی کار گروه ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان تحولی عظیم در استان اصفهان بود سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

در نه ماهه ۱۳۹۹صادرات ۱۲۸۶ قلم کالا به ۸۵ کشور جهان از طریق استان اصفهان/ صادرات استان اصفهان از مرز ۵ میلیون تن فراتر رفت

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد :در نه ماهه ۱۳۹۹صادرات ۱۲۸۶ قلم کالا به ۸۵ کشور جهان از طریق استان اصفهان/ صادرات استان اصفهان از مرز ۵ میلیون تن فراتر ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد: ۳۴ باب انباراختصاصی در استان اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص تصمیمات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیان داشت : واحدهای تولیدی می توانند بیش از ۴۰۰۰ ردیف ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد: افزایش فعالیت گمرک اختصاصی ذوب آهن

به گزارش دنیای اسرار:دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص واردات گمرک اختصاصی ذوب آهن اظهار داشت : در ۷ ماهه امسال مدت ۱۸ میلیون و ۴۱۰ ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

درنیمه نخست ۱۳۹۹ صادرات به ۸۳ کشور جهان از طریق استان اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد :درنیمه نخست ۱۳۹۹صادرات به ۸۳ کشور جهان از طریق استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان با گرامی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

صادرات به ۶۶ کشور جهان از طریق گمرکات استان اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد :صادرات به ۶۶ کشور جهان از طریق گمرکات استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان با گرامی داشت ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

رونق صادرات محصولات غذایی از کار گو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد :رونق صادرات محصولات غذایی از کار گو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهانرشد ۶ برابری ۴ ماهه۹۹ نسبت به کل سال ۹۸ به ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

رشد ۵۵ درصدی وزن /رشد ۳۹ درصدی ارزش صادرات در تیرماه ۹۹

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:رشد ۵۵ درصدی وزن /رشد ۳۹ درصدی ارزش صادرات در تیرماه ۹۹ به گزارش دنیای اسرار:دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص ادامه خبر

منتشر شده در