تحریم فولاد مبارکه گواه عظمت و اهمیت این شرکت است

به گزارش دنیای اسرار:معاون هماهنگکنندۀ پدافند غیرعامل کشور در جریان برگزاری همایش پدافند غیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: تحریم شرکت فــــولاد مبارکه گــــواه عظمت و اهمیــــت ایــــن شـــرکت اســــت؛ بنابراین باید با هوشیاری کامل در حفظ و حراست و تداوم تولید آن کوشا باشیم.
 
سردار آلاسحاق ضمن ابراز خرسندی از بازدید از فولاد مبارکه گفت: اینکه شرکت فولاد مبارکه بدون حضور کارشناسان خارجی و در این شرایط تحریم در حال تولید است بسیار ارزشمند است.
وی با تأکید بر اینکه اگر طرح پدافند غیرعامل از سالها پیش در فولاد مبارکه اجرا نمیشد، قطعا در این شرایط آسیبپذیری شرکت بسیار زیاد بود، گفت: در بخش دفاع، امروز کار ما از دوران دفاع مقدس بهمراتب سختتر و پیچیدهتر شده است؛ چراکه امروز سیستمها بسیار رشد کردهاند.
معاون هماهنگکنندۀ پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اینکه به شرکتهایی مانند فولاد مبارکه در کشور بهشدت نیاز داریم گفت: باید با اقدامات کارآمد، این دستاورد ارزشمند را حفظ کنیم و برای تداوم تولید و حفظ روند روبهرشد آن زمینههای لازم را فراهم کنیم. درعینحال، همۀ کارکنان باید دائما فکر کنند که چگونه میتوانند آسیبپذیری شرکت را به صفر برسانند.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند در اوج مانـــدن و حفــظ قله بسیار سختتر از به دست آوردن آن است، خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه در حال حاضر تولید حدود ۵۰ درصد فولاد کشور را به خود اختصاص داده است. حفظ این میزان تولید در شرایطی که تحریم و کینهتوزی دشمنان به اوج رسیده است، کار بسیار دشواری است و مدیران و کارکنان این شرکت باید با همافزایی و تلاش بیشتر، به آن اهتمام بیشتری داشته باشند.
سردار آلاسحاق در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در جریان اجرای طرحهای توسعۀ شرکت نیز باید دستورالعملها و الزامات پدافند غیرعامل بهخوبی طراحی و اجرا شود.
با توقف چرخ تولید فولاد مبارکه، چرخ بسیاری از کارخانجات و خطوط تولید کشور از کار باز خواهد ماند
مدیرعامل فولاد مبارکه در این گرد همایی گفت:فولاد مبارکه مولود انقلاب اسلامی است و دشمن از اینکه ایران به چنین دستاوردی دست یافته همواره ناخرسند بوده است و نمونۀ بارز آن قرار دادن فولاد مبارکه در فهرست تحریمها و تلاش آنها برای متوقف کردن روند تولید در کشور است.
مدیران و کارکنان فولاد مبارکه بهخوبی به این مهم واقفاند که با توقف چرخ تولید فولاد مبارکه، چرخ بسیاری از کارخانجات و خطوط تولید کشور از کار باز خواهد ماند و بهطورکلی اقتصاد کشور متضرر خواهد شد. ازاینرو باید با آمادگی کامل و با بهکارگیری دستورالعملهای پدافند غیرعامل اجازه ندهیم کوچکترین خللی به خطوط تولید وارد شود.
در جایجای فولاد مبارکه سیستمهای حفاظتی و امنیتی و نرمافزارهای بسیار کارامدی طراحی، نصب و به کار گرفته شده است تا اجازه ندهد به سرمایۀ کشور تعرض شود
در همین رابطه فخارزاده مدیر حراست و دبیر کمیتۀ پدافند غیرعامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد:رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در مورد پدافند غیرعامل فرمودهاند: دفاع، جزئی از هویت یک ملت زنده است. هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست. هر ملتی که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند درواقع زنده نیست. هر ملتی که اهمیت دفاع را درک نکند به یک معنا زنده نیست.
در پی سیاستها و تدابیر خردمندانۀ رهبر معظم انقلاب و بهمنظور تقویت بنیۀ دفاعی و توان پایداری زیرساختهای غیرنظامی کشور در برابر تهدیدات گوناگون معاندین و بدخواهان جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱/۸/۱۳۸۲ دستور تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور با هدف افزایش بازدارندگی، کاهش آسیبپذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقای پایداری و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدهای طبیعی و انسانساخت، از سوی ایشان صادر شد.
در همین زمینه شرکت فولاد مبارکه بهعنوان یکی از سیستمهای استراتژیک اقتصادی و حساس و از مهمترین کارخانههای تولید فولاد کشور، اقدامات گستردهای برای تقویت زیرساختها و ایمنسازی خود در برابر تهدیدها انجام داده است.
همچنین با راهبردهای مدیریت عالی سازمان و همکاری تمامی واحدهای درون و برونسازمانی شرکت و منطقه، قرارگاههای متعددی در این عرصه ایجاد کرده است که برخی از آنها عبارتاند از:
قرارگاههای مقابله با تهدیدات نرم، زیستی و شیمیایی، پرتویی، کالبدی پدافند غیرعامل؛ تهدیدات سایبری و نوین؛ مقابله با تهدیدات اقتصادی؛ قرارگاههای مردممحور؛ امداد و مقابله با بحران؛ دفاع و عملیات؛ کمیتۀ تابآوری مواد اساسی و انرژی؛ کمیتۀ ایمنی و امنیت حملونقل؛ کمیتۀ زنجیرۀ تأمین و تداوم خدمات؛ کمیتۀ استحکامات زیرساختها؛ کمیتۀ آموزش، تحقیقات و توسعۀ پدافند غیرعامل.
فضای سایبری محیطی تازه برای نبردهای نسل جدید است
مهدی نقوی معاون تکنولوژی فولاد مبارکه نیز اظهار داشت: بهرهگیری از کلیۀ امکانات غیرمسلحانۀ سایبری و غیرسایبری بهمنظور ایجاد بازدارندگی، تشخیص بهموقع و مقابلۀ مؤثر را پدافند سایبری میگویند. فضای سایبری محیطی تازه برای نبردهای نسل جدید است و خصوصیات مهمی را در اختیار بهرهبرداران آن قرار میدهد که بارزترین آنها عبارتاند از: دسترسی آسان به اطلاعات و مواد ضروری، سرعت زیاد دستیابی به اطلاعات، قابلیت حفظ گمنامی در عملیات اطلاعاتی و فعالیت در محدودهای خارج از مرزهای جغرافیایی معمول.
این موضوع در شرکت فولاد مبارکه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تاجاییکه در ردهبندی پدافند غیرعامل در ردۀ زیرساختهای حساس قرار گرفته و از سالهای گذشته، با حمایت مدیریت عالی سازمان و بهرهگیری از توان کارشناسان داخلی، برنامههای عملیاتی خود را در این حوزه بهخوبی تدوین، برنامهریزی و اجرا کرده است.
برخی از این اقدامات عبارتاند از:
تدوین خطمشی امنیت اطلاعات شرکت با رویکرد استقرار ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) مبتنی بر استانداردهای ISA62443 و ISO/IEC 27001؛ نگرش استراتژیک به مقولۀ امنیت اطلاعات و تدوین اهداف مرتبط در نقشۀ استراتژی شرکت؛ تشکیل کمیتۀ امنیت اطلاعات شرکت؛ ایجاد مرکز عملیات امنیت؛ تشکیل تیم واکنش و امداد هماهنگ رایانهای؛ بهکارگیری تجهیزات امنیتی مناسب؛ اجرای برنامههای منظم و مستمر تست نفوذ؛ استفاده از مناسبترین آنتیویروسها؛ امنیت نقاط پایانی شبکه و … .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *